Biểu mẫu hồ sơ

LOẠI

CÁ NHÂN

TỔ CHỨC

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN Bản khai đăng ký tên miền .VN Bản khai đăng ký tên miền .VN
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế Bản khai đăng ký tên miền quốc tế
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DƯỚI “.GOV.VN”   Bản khai đăng ký tên miền dưới “GOV.VN”
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN CHỨA TỪ KHÓA NHẠY CẢM Bản khai đăng ký tên miền .VN Bản khai đăng ký tên miền .VN
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền chứa từ khóa nhạy cảm (.VN) Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền chứa từ khóa nhạy cảm (.VN)
THAY ĐỔI THÔNG TIN TÊN MIỀN Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN
HOÀN TRẢ TÊN MIỀN Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN
CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (CN-CN) Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (TC-TC)
Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (CN-TC) Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (TC-CN)
Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng (CN) Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng (TC)
Bản cam kết thuộc diện không phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định  
Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet (CN-CN) Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet (TC-TC)
Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet (CN-TC) Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet (TC-CN)
Bản khai đăng ký tên miền .VN Bản khai đăng ký tên miền .VN
CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký (từ nơi khác về Nhân GiaPhát) Bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký (từ nơi khác về Nhân GiaPhát)